Lập Trình Website PHP

Lập Trình Website PHP

Lập trình PHP là gì? Tìm hiểu về ngôn ngữ PHP từ A-Z

Lập trình PHP là gì? Tìm hiểu về ngôn ngữ PHP từ A-Z

Tìm hiểu về ngôn ngữ PHP là gì? Ngôn ngữ PHP là từ viết tắt của Personal Home Page (hiện nay là Hypertext Preprocessor). Thuật ngữ này chỉ chuỗi ngôn ngữ kịch bản hay mã lệnh, phù hợp để phát triển cho các ứng dụng nằm trên máy chủ. Khi viết phần mềm bằng ngôn […]