Hệ Quản Trị CSDL

Hệ Quản Trị CSDL

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì? Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System) có thể hiểu là hệ thống được thiết kế để quản lí một khối lượng dữ liệu nhất định một cách tự động và có trật tự. Các hành động quản lý này bao gồm chỉnh sửa, xóa, […]